خدا را چه دیده ای!!شاید با همین حسرت خوب بودن

یک روزی رفتیم پیش ِ خوب ها….